Pnevmatika

Uporaba pnevmatike je izredno razširjena v vseh vejah industrije z uporabo enostavnih pnevmatskih cilindrov ter pnevmatskih ventilov po principu vklopljenega oz. izključenega pretoka zraka. Osnovna značilnost pnevmatskih sistemov je dolga življenjska doba in le malo potrebnega vzdrževanja. Za pogon strojev se uporabljajo stisnjeni plini, običajno stisnjen okoliški zrak ali komprimirani inertni plini. Stisnjenemu zraku se odvzema kondenzirana voda in v majhnih količinah dodaja pnevmatsko olje za mazanje pnevmatskih strojev za protikorozijsko zaščito. Centralno pozicionirani in električno gnani zračni kompresorji poganjajo zračne cilindre, zračne motorje in ostale pnevmatske komponente.

pnevmatika

Pnevmatski sistem je krmiljen s strani električnih in ročnih ventilov, ki so v industrijskih okoljih pogosto krmiljeni preko industrijskih električnih krmilnikov. Stisnjene pline je mogoče shraniti v tako imenovanih rezervoarjih, kar stroju omogoča nadaljnje obratovanje v primeru izpada električne energije. Pogonski medij je zrak, zato morebitna puščanja ne predstavljajo nevarnosti za okolje ali ljudi v bližini.

Običajne komponente pnevmatskih sistemov so: zračni kompresorji, pripravne grupe oz. zračni filtri, naoljevalniki, pnevmatske cevi, fitingi oz. pnevmatski priključki, regulatorji tlaka, pnevmatski ventili , pnevmatski cilindri.

Priprava zraka

Za pridobivanje stisnjenega zraka uporabljamo kompresorje, ki tlačijo okoliški zrak na željen tlak. Stisnjen zrak, ki zapušča kompresor je vroč, vsebuje vodno paro, onesnažen je z oljem iz kompresorja ter umazanimi delci. Zato je potrebno stisnjen zrak, ki zapušča kompresor, še pripraviti za uporabo v npr. pnevmatskih ventilih, pnevmatskih clindrih. Tak zrak najprej ohladimo z vodnim hladilnikom, nastali kondenzat pa izpuščamo z avtomatskim izpustom. Preostalo vlago izločimo iz stisnjenega zraka tako, da zrak sušimo. Voda namreč povzroča korozijo in nezanesljivo delovanje pnevmatskega krmiljenja in pnevmatskih aktuatorjev. Razvod stisnjenega zraka je izveden s kovinskimi ali plastičnimi cevmi, priporočljivo je, da na najnižji točki razvoda poskrbimo za izpust kondenza z vgradnjo izpustnega ventila. Pred vsakim porabnikom stisnjenega zraka vodimo zrak skozi enoto za pripravo zraka  ti. PRIPRAVNA GRUPA, katero sestavljajo naslednji elementi: filter zraka, regulator tlaka, naoljevalnik. Naloga pripravne enote je komprimiran zrak očistiti, naoljiti in ga pod določenim tlakom spustiti na delovno mesto. Že pripravljen stisnjeni zrak shranjujemo v shranjevalnikih – rezervoarjih. Shranjevalniki komprimiranega zraka se vgrajujejo med kompresorje stisnjenega zraka in porabnike stisnjenega zraka, da zagotavljajo nemoteno oskrbo komprimiranega zraka.

Naša ponudba obsega: shranjevalnike komprimiranega zraka, sušilce zraka, pripravne grupe, separatorje vode in kondenza.

Merilci tlaka in temperature

Manometri
Skozi zgodovino so se razvile številne tehnike za merjenje tlaka in vakuuma. Inštrumente za merjenje tlaka imenujemo merilci tlaka ali merilci vakuuma. Čeprav je manometer ožje poimenovanje za inštrumente, ki merijo tlak preko stolpca tekočine, pa se dandanes mnogo bolj uporablja naziv manometer kot merilci tlaka. Vsakodnevne meritve tlaka (npr. polnjenje pnevmatik avtomobila) se običajno opravljajo relativno glede na okoliški zračni tlak. V ostalih primerih se meritve opravljajo glede na vakuum ali drugo referenčno točko (diferencialni tlak). Danes najpogosteje uporabljeni inštrumenti za merjenje tlaka so Bourdonovi manometri. Princip merjenja sloni na dejstvu, da skuša sploščena cev pod tlakom pridobiti svojo okroglo obliko. Čeprav so spremembe prereza cevi komaj, opazne se zaradi C oblike cevi v manometru igla manometra močno odkloni.

Manometre ločimo glede na:

 • lokacijo priključka (spodaj ali zadaj),
 • premer merilnika,
 • območje merjenja tlaka,
 • polnilo- lahko so suhi ali napolnjeni s tekočino, najpogosteje z glycerinom (funkcija tekočine v manometru je zmanjšanje nihanja kazalca pri meritvah tlaka),
 • analogne in digitalne merilnike pritiska, ki jih mogoče priključiti na elektronske industrijske krmilnike in s pomočjo meritev tlaka krmiliti industrijske procese.

V naši ponudbi najdete najrazličnejše tipe in modele kvalitetnih manometrov. 

Termometri
Temperaturo merimo s termometri, ki so v splošnem sestavljeni iz dveh elementov: temperaturni senzor in merilna skala. Merjenje temperature lahko temelji na več fizikalnih pojavih. Najpogosteje se temperaturo meri na osnovi raztezanja tekočin, v trdnih snoveh odvisno od temperature, spremembe tlaka plina glede na temperaturo, glede na količino oddajane infrardeče energije predmeta itd.

Bimetalni termometri se uporabljajo v industriji najpogosteje za merjenje temperature. Temperaturna sonda je povezana s trakom v ohišju, ki je sestavljen iz dveh različnih kovin. Ob spremembi temperature pri obeh kovinah pride do različnega razteza, zato se trak v odvisnosti od temperature pričenja zvijati in s tem prihaja do premika merilne igle na merilni skali.

V naši ponudbi najdete bimetalne termometre.

Ventili

Glede na način krmiljenja pnevmatskih ventilov poznamo: mehanske ventile, pnevmatsko krmiljene ventile, električne ventile (krmiljeni preko tuljave) in kombinirane pnevmatske ventile. Pnevmatske ventile razvrščamo glede na funkcijo, ki jo opravljajo v pnevmatskem vezju. Z dušilnimi ventili nastavljamo pretok in s tem hitrost cilindrov oz. vrtljaje pnevmatskih motorjev. Z zapornimi ventili preprečujemo tok medija v nasprotno smer. Z reducirnimi ventili reguliramo tlak v pnevmatskih vezjih in s tem silo pri cilindrih oz. moment pri pnevmatskih vrtilnih motorjih. Tlak je lahko nižji, kot je tlak v pnevmatskem omrežju.

Pnevmatske cilindre krmilimo s krmilnimi pnevmatskimi ventili. Pnevmatske ventile lahko razdelimo po funkciji, ki jo opravljajo:

 • potni ventili oz. ti. krmilniki poti,
 • zaporni ventili,
 • tlačni ventili,
 • tokovi ventili,
 • zaporni ventili.

Potni ventili so elementi za usmerjanje ter odpiranje in zapiranje stisnjenega zraka. V pnevmatskih krmilnih shemah uporabljamo za prikaz ventilov grafične simbole, ki ne prikazujejo konstrukcijske izvedbe, temveč funkcijo ventila. Potne ventile uporabljamo v pnevmatičnih shemah za:

 • delovne ventile (napajajo pnevmatske cilindre),
 • krmilne ventile (dajalniki signalov -krmilijo delovne ventile),
 • izdelavo logičnega vezja (če je to izvedeno s pnevmatiko).

Funkcijo ventila vrišemo v kvadratek stanja. Črte ponazarjajo pretočne kanale, puščice prikazujejo smer pretoka.

ventili1

Priključke ventila rišemo samo na kvadrat osnovnega oziroma začetnega stanja.

Pri izboru potnih ventilov pazimo na to, da so dobavljivi v 2 različicah: monostabilni pnevmatski ventili (enopoložajni v mirovni legi) in bistabilni pnevmatski ventili (dvopoložajni).

Naša ponudba obsega vse vrste pnevmatskih ventilov.

Pnevmatski cilindri

Pri vgradnji pnevmatskih cilindrov moramo paziti, da omejimo delovni gib delovnega valja mehansko. V primeru, da to ni mogoče, lahko izberemo delovni valj, ki ima končno dušenje. Končno dušenje je lahko na sprednji, zadnji strani ali na obeh. Z regulacijo pritiska in pretoka zraka lahko točno nastavimo količino kinetične energije, ki je potrebna za tehnološko operacijo. Največjo hitrost – silo udarca dosežejo udarni valji pri 65 % hoda batnice.

 • Gibajoči deli dosežejo hitrost od 7,5 do 10 m/s, kinetična energija pa znaša 25 do 500 Nm.
 • Ko se batnica ustavi, je njegova sila odvisna samo od premera valja in tlaka.
 • Udarni delovni valj uporabljamo za žigosanje, kovičenje, luknjanje, štancanje…
 • Prednosti teh valjev so predvsem: majhna cena, nastavljanje kinetične energije, majhne dimenzije, velika zanesljivost delovanja, nezmožnost preobremenitve.

Glede na zgradbo cilindrov poznamo enosmerni delovni valj oz. enostranske pnevmatske cilindre ter dvosmerni delovni valj oz. dvostranske pnevmatske cilindre. Enosmerni pnevmatski cilindri se uporabljajo za kratke gibe, manjše sile in manjše hitrosti. Aktiven je samo delovni gib, povratni gib pa omogoča vzmet. Krmilimo jih s 3/2 delovnimi ventili.

delovni valj1

F = 10 – 4000 N

Dvostranski pnevmatski cilindri so univerzalni, kjer sta aktivna delovni in povratni gib. Značilnosti dvostranskih cilindrov so: boljše vodenje batnice, dopušča manjše prečne sile, sila in poraba zraka sta enaki za delovni in povratni gib, končna stikala lahko namestimo na drugo stran. Krmilimo jih s 5/2 delovnimi ventili.

Delovni valj

Delovni valj brez                      Delovni valj s
končnega dušenja                   končnim dušenjem

F = 10 – 48000 N

Posebne izvedbe pnevmatskih cilindrov:

 • Zasučni pnevmatski valj.
  Pri zasučnem delovnem valju spreminjamo premočrtno gibanje batnice v vrtenje izstopne gredi. Pri ter velja, da lahko smer vrtenja enostavno spreminjamo in izbiramo med različnimi koti zasuka: 450˚, 900˚, 1800˚ itd.
 • Delovni pnevmatski cilinder brez batnic.
  Za pnevmatski cilinder brez batnice velja, da zunanji del zaradi magnetnih sil sledi batu. Posledično  prihranimo do 50 % prostora pri montaži in lahko ustavimo v poljubnem položaju.
 • Udarni delovni pnevmatski cilinder, dvojni – tandem pnevmatski cilinder.
  Udarni pnevmatski cilinder se od navadnega valja razlikuje predvsem po tem, da ima prigrajeno predkomoro z velikim pretočnim prerezom, kar da gibajočim delom veliko hitrost in s tem veliko kinetično energijo. To energijo pretvarjamo v udarno energijo za opravljanje dela na kratki poti.

​V naši ponudbi najdete najrazličnejše tipe in modele kvalitetnih pnevmatskih cilindrov. 

Vakuumska tehnika

Vsem procesom in fizičnim meritvam, ki se opravljajo v pogojih pod normalnim atmosferskim tlakom, pravimo vakuumska tehnologija. Zaradi njene mnogostranske uporabe je danes prisotna v vseh vejah industrije.
Vakuumska tehnologija deluje tako, da se ustvarja vakuum s pomočjo vakuumskih črpalk in vakuumskih ejektorjev. Vakuumski ejektorji delujejo po principu venturijevega efekta oz. na primeru Bernoullijevega principa.

Naša ponudba vakumske tehnologije je zelo obsežna in zajemavakuumske ejektorje, vakuumske senzorje, vakuumska stikala, vakuumske ventile, vakuumska prisesala itd. Pri nas pa je mogoče dobiti tudi posebne pnevmatske komponente, in sicer vakuumske senzorje, vakuumska stikala, krmilni vakuumski ventili, vakuumska prisesala itd.

Hitre cevne spojke

Hitre cevne spojke omogočajo odklop oz. priklop porabnikov med njihovim delovanjem brez puščanja zraka. Sestavljene so iz moškega in ženskega dela. Priklop izvršimo s potiskom moškega dela v ženski del, medtem ko je za odklop potrebno s potiskom sprostiti varovalo na ženskem delu.
Posebno vejo hitrih spojk predstavljajo hidravlične hitre spojke, ki so po obliki drugačne, saj omogočajo priklop cevnih povezav pod izredno visokimi tlaki.

Nudimo vam obsežno ponudbo hitrih cevnih spojk. 

Dobavljive so v različnih dimenzijah in izvedbah:

 • miniaturne NW 2,7, NW 5, NW 7,2, NW 7,4, NW 7,6, NW 7,8, NW 10, NW 12,
 • hitre cevne spojke za povečan pretok,
 • varnostne hitre spojke.

V zadnjem času se vedno bolj uporabljajo nekatere različice hitrih spojk s posebnimi priklopi, kot npr. GEKA spojke, kompresorske spojke po standardu DIN 3489, kompresorske spojke po standardu DIN 3238, Kamlok hitre spojke in spojke Storz. Tudi pri teh spojkah so možne izvedbe v različnih materialih in velikostih.

Priključki in konektorji

Končni razvod stisnjenega zraka do manjših porabnikov in v samem stroju je izveden s plastičnimi cevmi ter s kovinskimi ali plastičnimi pnevmatskimi priključki oz. s pnevmatskimi fitingi.

Pnevmatske priključke ločimo glede na:

 • razvod, ki se glede na material deli na plastične (poliacetal- POM C) in kovinske;
 • priklop, ki se deli na navojne pnevmatske priključke in hitre priključke (Hitri priključki omogočajo izredno hiter priklop cevi, ki se jo v priključek z vzmetno čeljustjo enostavno potisne. Tudi odklop je izredno enostaven in hiter.).  Za posebne aplikacije je možna dobava nerjavnih oz. inox pnevmatskih priključkov;
 • obliko: ravni priključki za zrak, kotni priključki, T priključki, Y pnevmatski priključki, mini pnevmatski priključki, priključki za bazensko tehniko in akvaristiko, mini pnevmatski priključki.
 • funkcijo: priključki za hiter izpust, priključki za nastavljanje pretoka – grla, dušilni priključki, enosmerni priključki ventili.

​V naši ponudbi najdete najrazličnejše tipe in modele kvalitetnih priključkov in konektorjev.

Plastične cevi premerov 4, 6, 8, 10 in 12 milimetrov se najpogosteje dobavljajo v naslednjih materialih.

 • Poliuretanske PU cevi so zelo fleksibilne, gibljive in imajo nekoliko slabše mehanske lastnosti.
 • Poliamidne PA cevi imajo odlične mehanske lastnosti – trdne, vendar toge cevi.
 • Polietilenske PE cevi imajo odlične kemijske odpornosti, vendar slabe mehanske lastnosti.
 • Teflonske PTFE cevi so kemijsko in temperaturno zelo odporne.
 • Gumijaste NBR cevi
Zastopamo:
Dobavimo tudi:

BOSCH Rexroth

Metalwork

Aignep

Camozzi

SMC

Parker

Katalogi:Vsi katalogi >

Za pomoč in dodatne informacije se posvetujte z našimi strokovnjaki. Z veseljem vam bomo pomagali pri izbiri najustreznejše rešitve!