IZJAVA O UPRAVLJANJU DRUŽBE

Vodenje in upravljanje družbe M&M INTERCOM d.o.o., Ljubljana temelji na zakonodaji, družbeni pogodbi, internih aktih in dobri poslovni praksi. Družba M&M INTERCOM  d.o.o. je skladno z 59. členom ZGD-1 zavezana k revidiranju računovodskih izkazov in  v skladu s 1.tč. 5.odst. 70. člena ZGD-1 v letno poročilo vključuje  izjavo o upravljanju družbe.

 • Izbor referenčnega kodeksa

Upravljanje družbe temelji na priporočilih dobre prakse upravljanja zato  je za svoj referenčni kodeks izbralo Kodeks upravljanja za nejavne družbe (odslej Kodeks), katerega izdajatelj je Gospodarska zbornica Slovenije, Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo ter Združenje nadzornikov Slovenije v mesecu maju leta 2016.

Izjava je dostopna na spletni strani Družbe.

 • Izjava o skladnosti s kodeksom

Družba M&M INTERCOM D.O.O. zaradi majhnega števila družbenikov (družinsko podjetje) in opravljanja trgovske dejavnosti sodi  med manj kompleksne družbe zato  razkriva podatke o upravljanju na osnovni ravni.

 • Okvir korporativnega upravljanja

Člani organa vodenja so hkrati tudi družbeniki družbe. Osnovni okvir upravljanja je oblikovan v aktu o ustanovitvi družbe. Odločitve vodstva se evidentirajo v  knjigi sklepov.

 • Razmerje med družbo in družbeniki

Odstopanje  od tega priporočila: Organ vodenja  podjetja  po dosedanji ureditvi potrdi sprejem letnega poročila s sklepom vodstva. Prav tako se ob  sprejemu letnega poročila brez prisotnosti revizorja seznani z revidiranimi računovodskimi izkazi.

 • Organ nadzora

V družbeni pogodbi oziroma Aktu o ustanovitvi družbe ni predviden  organ nadzora. Ustanovitelj podjetja je večinski  deležnik in direktor  družbe. Za družbo so nerelevantna vsa priporočila kodeksa v katerih so v upravljanje vključeni organi nadzora.

 • Razmerje med družbo in družbeniki

Odstopanje  od tega priporočila: Organ vodenja  podjetja  po dosedanji ureditvi potrdi sprejem letnega poročila s sklepom vodstva. Prav tako se ob  sprejemu letnega poročila brez prisotnosti revizorja seznani z revidiranimi računovodskimi izkazi.

 • Sestava organa nadzora in delovanje in prejemki organa nadzora

Priporočilo je za našo družbo  nerelevantno saj nimamo posebej oblikovanega organa nadzora.

 • Sestava organa vodenja

Trenutna velikost organa ustreza velikosti in kompleksnosti  družbe.

 • Delovanje organa vodenja

Upravljanje družbe izvaja organ vodenja, ki je lastnik in direktor družb, skladno z družbeno pogodbo. Koordinacijo in delovanje funkcij v podjetju vodstvo usklajuje sodelovanju s skrbniki sistemov, prokuristom in zaposlenimi na vodilnih funkcijah v posameznih procesih družbe.

 • Prejemki članov organov vodenja

Odstopanje od priporočila kodeksa kjer je naveden organ nadzora.

 • Glavne značilnosti sistemov notranjih kontrol in upravljanja tveganj v povezavi s postopkom računovodskega poročanja

Družba M&M Intercom d.o.o. ima implementiran sistem upravljanja in obvladovanja vseh vrst tveganj. Z namenom obvladovanja tveganj se izvajajo postopki notranjih kontrol na vseh ravneh. Namen notranjih kontrol je zagotavljanje točnosti, zanesljivost, transparentnost in preglednost vseh procesov ter obvladovanje vseh vrst tveganj tudi v povezavi z računovodskim poročanjem. Obenem sistem notranjih kontrol stremi k vzpostavitvi mehanizmov, ki preprečujejo neracionalno rabo premoženja in omogočajo stroškovno učinkovitost.

Sistem notranjih kontrol vključuje postopke, ki zagotavljajo, da:

 • So poslovni dogodki evidentirani točno in pošteno na podlagi verodostojnih

knjigovodskih listin, ter dajejo jamstvo, da družba razpolaga s svojim premoženjem

 • So poslovni dogodki evidentirani in računovodski izkazi izdelani v skladu z veljavno zakonodajo
 • Se prepreči in pravočasno zazna morebitne nepooblaščene pridobitve, uporaba in razpolaganje s premoženjem družbe, ki bi imela pomemben vpliv na računovodske izkaze.

Notranje kontrole v družbi se izvajajo v vseh sektorjih. Posebno pozornost posvečamo notranjim kontrolam, ki imajo velik vpliv na točnost in pravočasnost računovodskih izkazov ter skladnost z veljavnimi računovodskimi, davčnimi in drugimi predpisi. Podrobnejši opis sistema notranjega kontrolnega okolja je predstavljen v točki 1.4 Upravljanje tveganj.

 • Redna zunanja revizija

Ustanovitelj je za revidiranje poslovnih izkazov za leto 2018 imenoval revizijsko družbo Deloitte Revizija d.o.o, Ljubljana, ki v okviru revizije računovodskih izkazov o svojih ugotovitvah poroča poslovodstvu. Ustanovitelj je pristojen za sprejem revidiranega Letnega poročila družbe.

V preostalih priporočilih ni odstopanja od Kodeksa.

Izjava je dostopna na spletni strani Družbe.